نوامبر 8, 2019

جراحی لثه

دلیل نیاز به جراحی لثه چیست؟ گاهی بعد از درمان ریشه به دلیل عمیق بودن مقدار پوسیدگی‌های تاجی، پس از برداشت پوسیدگی نیاز به جراحی لثه […]